Research Translation: Community Health


ตัวอย่างงานแปลงานวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชนจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ

Thai OriginalEnglish Translated
ภาวะผิดปกติจากผลการเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว ที่ต้องพิจารณายุติการเจาะเลือดที่ข้อพับแขนและการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของอาสาสมัคร ในฐานที่ 3-4 คือ มีค่าระดับน้ำตาลในเลือด(Fasting Blood Sugar : FBS) ที่ประเมินแล้วว่า ช่วงเวลาดังกล่าว มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เกิน 200 มก./ดล. หรือHyperglycemia , มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 มก./ดล. หรือ Hypoglycemia ซึ่งหากมีภาวะใดภาวะหนึ่ง ดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยจะขออนุญาตยุติการเจาะเลือดที่ข้อพับแขนและการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายกับอาสาสมัครในทุกฐาน โดยกล่าวว่า “เนื่องจากการทดสอบสมรรถภาพในฐานที่ 3-4 กรณีของท่านไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อปกป้องมิให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ผู้วิจัยขออนุญาตยกเลิกทดสอบสมรรถภาพทางกายดังกล่าว”Abnormalities from finger-prick blood tests, which leads to the consideration to cancel the blood drawing from the crook of arm and the physical tests of the volunteer in the station 3-4, is the level of Fasting Blood Sugar or FBS. When it is evaluated during that period that either the blood sugar is higher than 200 mg/dl i.e. Hyperglycemia, or lower than 70 mg/dl i.e. Hypoglycemia, the researcher will stop the blood drawing at the crook of arm and the physical tests in every station. The researcher will say “According to the test result in the station 3-4, we shall not proceed the test for you to prevent the injury. The researcher would like to terminate the physical tests.”
ระหว่างการทดสอบสมรรถภาพทางกายฐานที่ 3-4หากอาสาสมัครฯทำไม่ถูกวิธีในฐานใดๆ ในครั้งแรกผู้วิจัย/นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จะให้คำแนะนำ/สาธิตอีกครั้งแล้วทดสอบใหม่ หากไม่ถูกวิธีอีกเป็นครั้งที่ 2 ผู้วิจัยจะขออนุญาตยุติการทดสอบกับอาสาสมัครในฐานนั้นโดยกล่าวว่า “เนื่องจากการทดสอบสมรรถภาพในฐานที่……. กรณีของท่านไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อปกป้องมิให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ผู้วิจัยขออนุญาตยกเลิกทดสอบฐานนี้”During the physical tests in the station 3-4, if the volunteer does the test in a wrong way, at first, the researcher/sport scientist will give an advice and demonstrate the process to the volunteer. Then, the volunteer will re-take the test. If the volunteer fails to perform the test accurately, the researcher will cancel the test with the volunteer and says “From the result of the physical tests at the station… we shall not proceed the test for you to prevent the injury. The researcher would like to terminate the physical tests.”
และตลอดระยะเวลาการฝึกรำฯหากมีอาการ อ่อนล้าผิดปกติหรือหายใจสั่นๆหอบเหนื่อย, หน้ามืดหรือปวดศีรษะ, เจ็บหน้าอก, หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ, อาการชา, สูญเสียการทรงตัว, คลื่นไส้หรืออาเจียน, เห็นภาพซ้อน หรือเกิดอุบัติเหตุ หรือหกล้มผู้วิจัยจะขออนุญาตยุติการฝึกรำฯ ต่อในวันนั้นๆ เพื่อให้หน่วยปฐมพยาบาลดำเนินการดูแล/รักษาอาการ ต่อไปWhile practicing the dance performance, if the participant feels overly exhausted or is short of breathe, feels dizzy or has a headache, has a chest pain, has heart palpitations, feels numbs, loses balance, feels nausea or vomits, has double vision or has an accident or falls over during the practice, the researcher will stop the practice on that day, to let the medical unit have a treatment on the participant.
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัย

7.1 ระยะที่ 1 ควรเพิ่มเติมบทสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม กลุ่มผู้นำชุมชนให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย รวมถึงมีการสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้เวลาในการศึกษากลุ่มดังกล่าวให้มากกว่านี้ หรือแม้แต่การสังเกตการณ์ในการบริหารจัดการสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายโดยเฉพาะในพื้นที่เขตชนบทที่มากกว่านี้
7. Suggestions for the study

7.1 Phase 1: Interview questions should be added to the questionnaire given to the community leaders. It should ask about how to support exercise activities. Also, a deep interview should be conducted to the target group as well as spending more time on studying the target group. Also, spending more time to observe how the community has administrated exercise activities, especially in the rural areas, is suggested.
7.2 ระยะที่ 2 DVD และคู่มือ ควรเพิ่มความทันสมัย และอาจต้องมีเทคโนโลยีเพิ่มเติมให้สตรีสูงอายุมีส่วนร่วมในการศึกษา และฝึกฝน มากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสสร้างทักษะทางเทคโนโลยี ให้ก้าวทันยุค ลดช่องว่าง ระหว่างสตรีสูงอายุ กับบุตรหลานได้7.2 Phase 2: The DVDs and the manual need to be modernized. The teaching about technology should be done to have more old women participate in the study and the practice. They need to keep up with technological skills to minimize the generation gap between old women and their children or grandchildren.
7.3 ระยะที่ 3 การบันทึกอาหารและกิจวัตรประจำวันที่บ้าน ควรต้องมีความเข้มข้นในการบันทึก เช่น เพิ่มพูนทักษะการเขียนให้สตรีสูงอายุให้คล่องแคล่ว หรือแม้แต่ฝึกหัดจดจำให้เป็นนิสัย โดยให้ญาติพี่น้องหรือผู้ดูแลค่อยๆ ปล่อยให้หัดจดจำและเขียนในสมุดบันทึกเอง พร้อมอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทางสาธารณสุขร่วมด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมถึงสตรีสูงอายุจะได้ฝึกจดจำลดภาวะสมองเสื่อม และได้สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินสภาพวะร่างกายและวิถีชีวิตประจำวันตนเองได้ต่อไป7.3 Phase 3: The journal of diet and daily routine at home need to be more detailed. For example, the old women needed to have their writing skills improved and pay more attention to memorize their routines. The family and the carer had to let them memorize the details and write them down in the journal, as well as having an assistance from the healthcare professionals, in order to have deep and well-rounded information. Working with their brains regularly, it will reduce the risk of having dementia for the old women. They also have a chance to explore, analyze and assess their physical condition and their daily routines.
8. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

8.1 ควรศึกษาและค้นหารูปแบบ การแสดงบทบาทหน้าที่ และการสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย ที่มีรูปแบบชัดเจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ และการดำเนินการที่ต่อเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตชนบท
8. Suggestions for the further study

8.1 The study to explore the role and the support for exercise activities that are locally unique and the administration needs to be implemented as well as the study about the continuous management from the local administrative organizations in the rural areas.
8.2 ควรมีกิจกรรมแทรกแซง เพื่อการหัด ฝึก ทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง หรือจัดตั้งกลุ่มทดสอบฯ ด้วยชุมชนเองทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของชุมชนในด้านการลดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้, การมองเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในกลุ่มผู้สูงอายุ และเกิดความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพตนเองได้ต่อไป8.2 Additional activities should be conducted so that the people will be able to practice and perform the physical tests on their own or set up a community team to carry out the physical tests. This will reduce the expense to set up an event to run the physical tests. It also increases the knowledge, enhance the self-esteem among the old people and help old people take a good care of their health sustainably.
8.3 ควรมีกิจกรรมแทรกแซง เพื่อการควบคุมอาหารด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพตนเอง, มีสิทธิเลือกอาหารที่ชอบและเหมาะสมสำหรับตนเองและครอบครัว รวมถึงสอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตในชุมชน เกิดเป็นความต่อเนื่องยั่งยืนในการดูแลสุขภาพตนเองต่อไป8.3 There should be additional activities to promote healthy diet, so that the participant can have a sustainable healthy diet by themselves and have the rights to choose the food the like for themselves and their families, which go along with the local culture. It will help sustain their healthy way of life.
8.4 ควรกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยคำนึงถึง ความแตกต่างด้านอาชีพ, ฐานะเศรษฐกิจครอบครัว, ระยะทางการมาร่วมกิจกรรม, บริบทด้านวิถีชีวิตและกิจวัตรประจำวัน เพิ่มเติม เพื่อลดการขาดหายไปของกลุ่มทดลอง ได้ต่อไป8.4 The criteria to choose the target group should include occupational diversity, household economy, the traveling distance to join the activities, the lifestyle and daily routines of the local people to reduce the diversity gap of the target group in the further study.
8.5 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตวิญญาณ และระดับความเครียด หรือ ค่า serum cortisol. เพื่อการเชื่อมโยงผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้น ได้ต่อไป8.5 The study should compare before/after result to show the change in spiritual health and stress level or serum cortisol level to emphasize more on the impact in the future study.