Legal Document: Speedo


English OriginalThai Translated
*The Speedo brand is licensed for North America and the Caribbean in perpetuity from Speedo International Limitedตราสินค้า Speedo ได้รับลิขสิทธิ์ในอเมริกาเหนือและแคริเบียน โดยไม่มีเวลาสิ้นสุด จากบริษัท Speedo International จำกัด
SAFE HARBOR STATEMENT UNDER THE PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT OF 1995: Forward-looking statements in this press release, including, without limitation, statements relating to the Company’s future plans, strategies, objectives, expectations and intentions are made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.บทบัญญัติความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538: ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ปรากฏใน เอกสารประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ที่ประกอบไปด้วย แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านี้ คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับแผนการในอนาคต, ยุทธศาสตร์, เป้าหมาย, ความคาดหวังและความตั้งใจของบริษัท นั้นเป็นไปตามบทบัญญัติความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538
Investors are cautioned that such forward-looking statements are inherently subject to risks and uncertainties, many of which cannot be predicted with accuracy and some of which might not be anticipated, including, without limitation, (i) the Company’s plans, strategies, objectives, expectations and intentions are subject to change at any time at the discretion of the Company; (ii) the Company may be considered to be highly leveraged and uses a significant portion of its cash flows to service its indebtedness, as a result of which the Company might not have sufficient funds to operate its businesses in the manner it intends or has operated in the past;นักลงทุนพึงระลึกเสมอว่าข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตนั้นเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ที่สามารถคาดการณ์ไม่ตรงกับความจริง และและมีสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ที่ประกอบไปด้วย แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านี้ (i) แผนการ, กลยุทธ์, เป้าหมาย, ความคาดหวัง และความตั้งใจของบริษัท ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของบริษัท (ii) บริษัทอาจจะดำเนินงานด้วยเงินกู้นอกเหนือจากเงินทุนตัวเอง (highly leveraged) และใช้กระแสเงินสด(cash flow) จำนวนมากเพื่อมาสมทบเงินที่เป็นหนี้ นั่นทำให้ทางบริษัทอาจไม่มีทุนมากพอในการดำเนินธุรกิจตามที่ตั้งใจไว้หรือตามที่เคยเป็นมาก่อนหน้านั้น
(iii) the levels of sales of the Company’s apparel, footwear and related products, both to its wholesale customers and in its retail stores, the levels of sales of the Company’s licensees at wholesale and retail, and the extent of discounts and promotional pricing in which the Company and its licensees and other business partners are required to engage, all of which can be affected by weather conditions, changes in the economy, fuel prices, reductions in travel, fashion trends, consolidations, repositionings and bankruptcies in the retail industries, repositionings of brands by the Company’s licensors, and other factors; (iv) the Company’s ability to manage its growth and inventory, including the Company’s ability to realize benefits from acquisitions, such as the pending acquisitions identified in this press release;(iii) ยอดขายของเครื่องแต่งกาย, รองเท้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ขายแบบขายส่งและขายให้กับร้านค้าปลีก ยอดขายของการขายลิขสิทธิ์ให้กับร้านค้าส่งและร้านค้าปลีก และการลดราคาและการตั้งราคาโปรโมชั่นที่ทางบริษัทและผู้ได้รับลิขสิทธิ์และคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ ถูกกำหนดให้ทำ ทั้งหมดนี้สามารถผันแปรได้จากสภาพอากาศ, ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ, ราคาน้ำมัน, การเดินทางที่ลดลง, กระแสแฟชั่น, การรวมกิจการ, การปรับเปลี่ยนการรับรู้ของแบรนด์และการปิดกิจการในอุตสาหกรรมการค้าปลีก, การปรับเปลี่ยนการรับรู้ของแบรนด์โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ของบริษัท และปัจจัยอื่นๆ (iv) ความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการการเติบโตและสินค้าคงคลัง ที่ประกอบไปด้วย ความสามารถของบริษัทในการเล็งเห็นประโยชน์จากการซื้อกิจการ เช่น การซื้อกิจการที่อยี่ระหว่างการดำเนินการที่กล่าวไปในเอกสารประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ตัวนี้
(v) quota restrictions, the imposition of safeguard controls and the imposition of duties or tariffs on goods from the countries where the Company or its licensees produce goods under its trademarks, any of which, among other things, could limit the ability to produce products in cost-effective countries, or in countries that have the labor and technical expertise needed; (vi) the availability and cost of raw materials; (vii) the Company’s ability to adjust timely to changes in trade regulations and the migration and development of manufacturers (which can affect where the Company’s products can best be produced);(v) การจำกัดโควตา, การจัดเก็บภาษีในการดำเนินมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น และการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าหรือภาษีศุลกากรของสินค้าในประเทศที่ทางบริษัทหรือผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัทผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า สาเหตุอันใดอันหนึ่ง หรือสาเหตุอื่นๆ นอกจากนี้ มีผลต่อการจำกัดความสามารถในการผลิตสินค้าในประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจไม่สูง หรือในประเทศที่ยังต้องการแรงงานและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพิ่ม (vi) จำนวนวัตถุดิบที่หามาได้และต้นทุนของวัตถุดิบ (vii) ความสามารถของบริษัทในการปรับเปลี่ยนตามข้อบังคับทางการค้าต่างๆ รวมถึงการย้ายถิ่นฐานและการพัฒนาของผู้ผลิต (ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่สามารถผลิตสินค้าของทางบริษัทได้ดีที่สุด)
(viii) changes in available factory and shipping capacity, wage and shipping cost escalation, civil conflict, war or terrorist acts, the threat of any of the foregoing, or political or labor instability in any of the countries where the Company’s or its licensees’ or other business partners’ products are sold, produced or are planned to be sold or produced; (ix) disease epidemics and health related concerns, which could result in closed factories, reduced workforces, scarcity of raw materials and scrutiny or embargoing of goods produced in infected areas, as well as reduced consumer traffic and purchasing, as consumers become ill or limit or cease shopping in order to avoid exposure;(viii) ความเปลี่ยนแปลงในโรงงานที่ผลิต และขีดความสามารถในการขนส่ง, ค่าแรงและต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น, ความไม่สงบของบ้านเมือง, สงครามหรือการก่อการร้าย, การข่มขู่เรื่องเหตุร้าย, ความไม่มั่นคงของแรงงานหรือการเมือง ในประเทศที่ตั้งของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์หรือประเทศของคู่ค้าที่นำสินค้าไปจำหน่าย, ผลิต หรือวางแผนในการจำหน่ายหรือผลิต (ix) โรคระบาดหรือข้อกังวลด้านสุขภาพ ที่อาจนำไปสู่การปิดโรงงาน, การลดจำนวนแรงงาน, การทำให้วัตถุกดิบขาดแคลน และมาตรากตรวจสอบสินค้าอย่างเข้มข้นหรือการคว่ำบาตรทางการค้าในพื้นที่ที่มีโรคระบาด เช่นเดียวกับ ผลกระทบอื่นๆ อย่างจำนวนผู้บริโภค, การจราจร และการซื้อที่ลดลง เพราะผู้บริโภคนั้นป่วย หรือมีข้อจำกัดหรือถูกสั่งให้หยุดการซื้อของเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรค
(x) acquisitions and divestitures and issues arising with acquisitions, divestitures and proposed transactions, including, without limitation, the ability to integrate an acquired entity or business into the Company with no substantial adverse effect on the acquired entity’s, the acquired business’s or the Company’s existing operations, employee relationships, vendor relationships, customer relationships or financial performance, and the ability to operate effectively and profitably the Company’s continuing businesses after the sale or other disposal of a subsidiary, business or the assets thereof; (xi) the failure of the Company’s licensees to market successfully licensed products or to preserve the value of the Company’s brands, or their misuse of the Company’s brands; (xii) significant fluctuations of the U.S. dollar against foreign currencies in which the Company transacts significant levels of business;(x) การซื้อขายกิจการหรือการขายกิจการบางส่วน หรือเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ และการขายกิจการบางส่วน ที่ประกอบไปด้วย แต่ไม่แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านี้ ความสามารถในการรวมกิจการหรือธุรกิจเข้ากับทางบริษัทโดยไม่มีผมกระทบต่อกิจการที่ถูกซื้อมา, การดำเนินงานของธุรกิจที่ถูกซื้อหรือการดำเนินงานเดิมของบริษัท, ความสัมพันธ์ของพนักงาน, ความสัมพันธ์ต่อผู้ค้า, ความสัมพันธ์ต่อลูกค้า หรือ ผลประกอบการทางการเงิน และความสามารถในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้กำไรของบริษัทหลังจากที่ขายหรือแยกทางกับบริษัทลูก, ธุรกิจ หรือสินทรัพย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (xi) ความล้มเหลวของผู้รับลิขสิทธิ์ของบริษัทที่ไม่สามารถทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับลิขสิทธิ์มาให้สำเร็จได้ หรือ การรักษามูลค่าของตราสินค้าของบริษัท หรือ การใช้ตราสินค้าของบริษัทในทางที่ผิด (xii) ความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐต่อสกุลเงินต่างชาติที่ทางบริษัทได้ทำธุรกรรมต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ
(xiii) the Company’s retirement plan expenses recorded throughout the year are calculated using actuarial valuations that incorporate assumptions and estimates about financial market, economic and demographic conditions, and differences between estimated and actual results give rise to gains and losses, which can be significant, that are recorded immediately in earnings, generally in the fourth quarter of the year; (xiv) the impact of new and revised tax legislation and regulations, particularly the U.S. Tax Cuts and Jobs Act of 2017 that might disproportionately affect the Company as compared to some of its peers due to the specific tax structure of the Company and its greater percentage of revenues and income generated outside of the U.S., and the legislation enacted in the Netherlands known as the “2019 Dutch Tax Plan”; and (xv) other risks and uncertainties indicated from time to time in the Company’s filings with the Securities and Exchange Commission (“SEC”).(xiii) ค่าใช้จ่ายสำหรับแผนการเกษียณอายุของบริษัทที่ถูกบันทึกไว้ตลอดปีจะถูกคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ประกอบไปด้วย การคาดการณ์และประมาณการเกี่ยวกับตลาดไฟแนนซ์, เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและประชากรศาสตร์ และความแตกต่างระหว่างผลที่คาดการณ์กับผลลัพธ์ที่ได้ตามจริง ซึ่งอาจแตกต่างกันมาก ทั้งหมดนี้จะถูกบันทึกในรายได้ทันที โดยจะอยู่ในไตรมาสที่สี่ของปี (xiv) ผลกระทบของการออกกฎหมายใหม่และการแก้กฎหมายเดิมด้านภาษี โดยเฉพาะจากกฎหมายปฏิรูปภาษี (Tax Cuts and Jobs Act) ของสหรัฐอเมริกาในปี 2560 ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ เพราะทางบริษัทมีโครงสร้างภาษีที่เฉพาะตัว และมีจำนวนเปอร์เซนต์ของรายรับและรายได้ที่เกิดขึ้นนอกสหรัฐอเมริกาอยู่มาก รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้ที่เนเธอร์แลนด์ ที่เรียกว่า แผนงานภาษีแห่งชาติที่ออกมาในปี 2562 (2019 Dutch Tax Plan) และ (xv) ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากเอกสารของทางบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ SEC
The Company does not undertake any obligation to update publicly any forward-looking statement, whether as a result of the receipt of new information, future events or otherwise.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่ชี้แจงเพิ่มเติมต่อสาธารณะในเรื่องของข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ทั้งในเรื่องผลที่ได้มาจากการรับข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือเรื่องอื่นๆ