Business Translation: PATLITE corporate content


งานแปลด้านธุรกิจ เกี่ยวกับความเป็นมาและวิสัยทัศน์ของบริษัท PATLITE ผู้ผลิตอุปกรณ์สัญญานเตือนชั้นนำของโลก

Thai OriginalEnglish Translated
PATLITE บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สัญญานเตือนที่มีความหลากหลายด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงโดยมีสาขาทั่วโลก ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2490 ด้วยเครือข่ายและสาขาทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เยอรมันนี สิงคโปร์ เกาหลี จีน และประเทศไทย โดยดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่โรงงาน ณ เมือง Sanda ประเทศญี่ปุ่น และเมือง Batam ประเทศอินโดนีเซีย สำหรับผลิตและกระจายจัดส่งผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายทั่วโลก ทั้งนี้ PATLITE ยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขว้างว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำของโลกอุตสาหกรรมการผลิตPATLITE is an alarming device manufacturer with diversified engineering and sophisticated technology, which has subsidiaries around the globe. The company was founded in 1947. The networks and the subsidiaries spread throughout over 50 countries, including USA, Germany, Singapore, Korea, China and Thailand. All products are manufactured at a plant in Sanda City, Japan and Batam City, Indonesia. After the manufacturing process, the products will be distributed worldwide. PATLITE has been recognized as a top player in the manufacturing industry.
PATLITE มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการในยุค Industry 4.0 และเพื่อตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อน และความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ และตอบสนองความต้องการของภาครัฐPATLITE has developed products and services to respond to the client’s needs in the Industry 4.0 era, to satisfy the advanced needs of the customer, and to meet the requirements of the automated manufacturing system, the commercial industries and the regulatory compliance.
จากความเชี่ยวชาญของทาง PATLITE พร้อมทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง เราได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลกและเหมาะสมสำหรับการปรับปรุงหรือการควบคุมคุณภาพการผลิตและเพิ่มความปลอดภัยในการผลิตสมัยใหม่ อันได้แก่ ไฟสัญญาณเตือนแบบ LED สัญญาณเตือนแบบเสียง ระบบสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่าย เพื่อให้ความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานWith our expertise and the team of experienced engineers, we have manufactured high quality and certified products, which are well-received throughout the world. They are a perfect choice for enhancing the quality of the manufacturing process and improving the modern manufacturing security. For instance, LED signal lights, sound alarms and network system alerts for workplace safety.
PATLITE กับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
PATLITE Corporation ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำคัญต่อมาตรฐานและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท PATLITE ใส่ใจถึงการลดของเสียจากอุตสาหกรรม การกำจัดสารที่เป็นอันตรายจากผลิตภัณฑ์และการยึดมั่นในกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญนี้ เรามีนโยบายสิ่งแวดล้อมโดยเราได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
PATLITE’s environmental measures

PATLITE Corporation has developed our products to be energy-efficient as we care for the customer’s needs about regulatory compliance and the environment. PATLITE focuses on reducing industrial waste, eliminate toxic chemical from the products and strictly abide by the environmental laws. In order to accomplish these goals, we have strong environmental policies, which are ISO 14001 certified.
PATLITE Thailand

เพื่อให้สอดคล้องการดำเนินตามกลยุทธ์จากประเทศญี่ปุ่น เรามุ่งเน้นในธุรกิจที่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและให้บริการสู่ผู้บริโภคปลายทาง (End users) ในการสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการผลิตของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายและ ระบบเครือข่ายของทาง PATLITE เข้าไปร่วมด้วย ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการและการเติบโตอย่างมากในปัจจุบัน โดยเราเตรียมนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์การควบคุมสัญญาน IO-Link ซึ่งผลิตภัณฑ์ชุดนี้ได้รับการยอมรับอย่างสูงในทวีปยุโรป
PATLITE Thailand

To run the company according to the strategies from the Japan headquarter, we emphasize our business role as a product maker and a service provider to end users. We enhance our operation and the customer’s manufacturing process by utilizing wireless technology, which includes PATLITE’s network system. The needs for such technology are increasing dramatically these days. Therefore, we offer the IO-link Signal Tower products for you. These products are widely recognized in Europe.