Article Translation: Toddy Palm


งานแปลนี้เป็นโครงการที่ทำร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ที่ต้องการเผบแพร่ความรู้เรื่องตาลโตนดจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ ให้ไปถึงนักอ่านจากต่างประเทศ

ต้นฉบับภาษาไทยดูได้ที่นี่

ฉบับแปลภาษาอังกฤษดูได้ที่นี่